علی کالا
آیفون تصویری هوشمند

آیفون تصویری هوشمند چیست؟

احتمالا در فیلم های قدیمی دربهای چوبی بزرگ با دو کلون سنگین آهنی را دیده اید. یک کلون صدای زیر ایجاد می کرد که برای خانم ها بود و کلون دیگر صدای بم تولید می کرد و مربوط به آقایان می شد. به این وسیله صاحبخانه متوجه می شد که کسی که پشت در است […]